Prawo karne

Usługi świadczone w zakresie prawa karnego obejmują m.in.:

  • obronę podejrzanego/oskarżonego we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach, wykonawczym m.in. w sprawach o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odroczenie wykonania kary oraz o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia);
  • obronę w sprawach karnoskarbowych;
  • reprezentowanie w postępowaniach w sprawach nieletnich;
  • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia;
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli posiłkowych i prywatnych;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie w sprawach prywatnoskargowych.